Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :197                           

Karar Tarihi :11/06/2015                 

KONUSU:

            2015 yılında Ortaca Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifelerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 20/05/2015 tarih ve 82848858-869/2015-1144 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden, 2015 yılında uygulanacak gelir tarifeleri ile ilgili Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı'nın almış olduğu 08.05.2015 tarih, 29 sayılı Meclis kararı, ekte sunulmuştur.

2015 yılında Ortaca Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifelerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereğince görüşülüp karara bağlanmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

2015 yılında Ortaca Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifelerinin konusu ilgili Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 3072 m²’lik taşınmazın her türlü kullanımında  m²’sinden 0,50 TL işgal harcı alınmasıyla ilgili olduğundan, bu şekliyle kabulüne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.