Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No            :198                                                                                                                   

Karar Tarihi      :14/11/2019               


 

KONUSU:

         6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, Köyceğiz İlçesi sınırları dahilinde, ½ hisse oranında devri yapılan ile komisyona bildirilmeyen, mülkiyet bilgileri ekli listede belirtilen taşınmazların Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Köyceğiz Belediye Başkanlığı adına ek listede belirtildiği şekilde Medeni Kanunun 698 ve 699. maddeleri gereğince tashihen devredilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.

 


       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.11.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3015 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.