Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :200                                                                         I

Karar Tarihi  :11/06/2015                                

KONUSU:

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (r) bendi, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı 25. Maddesi ve ek 5. Maddesi hükmü uyarınca dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması hususunun görüşülmesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02/06/2015 tarih ve 61458346-601.02-2318 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin ( r ) bendinde “ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.” Denilerek derelerin ıslahı görevi Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.      

            2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı 25. Maddesinde “Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir…..” denilmektedir. Yine 2560 sayılı kanunun ek 5. Maddesinde “Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır” denilmektedir.

            Yukarıda anılan kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması görevi Muğla Su ve Kanalizasyon idaresine, bu suların deşarj edileceği derelerin ıslahı görevi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Ancak yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz etmektedir. Tüm bu sebepler ve yukarıda bahsedilen kanun maddeleri doğrultusunda dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması konusunun, makamınızca da uygun görülmesi halinde Belediye Meclisinde görüşülmesi için yazının gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu Arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (r) bendi ile derelerin ıslahı görevini Büyükşehir Belediyesine,  2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı 25. Maddesi ve ek 5. Maddesi hükmü ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması görevi Su ve Kanalizasyon idaresine verilmiştir. Ancak yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılmasına Meclisimize OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.