Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :202                                      

Karar Tarihi :11/06/2015                

KONUSU:

              6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından, ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 432 ada 78 parsel numaralı 4.044,00 m²  yüzölçümlü ve 432 ada 79 parsel numaralı 5.152,00 m² yüzölçümlü, içerisinde Sulama Pompa İstasyonu bulunan tarla niteliğindeki Hazine adına kayıtlı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/993 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                        6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin 25/05/2015 tarih ve  977/3876 sayılı yazısı ile, Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 432 ada 78 parsel numaralı 4.044,00 m²  yüzölçümlü ve 432 ada 79 parsel numaralı 5.152,00 m² yüzölçümlü, içerisinde Sulama Pompa İstasyonu bulunan tarla niteliğindeki Hazine adına kayıtlı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli taşınmazların Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına girdiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 432 ada 78 parsel numaralı 4.044,00 m² ve 432 ada 79 parsel numaralı 5.152,00 m² yüzölçümlü taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

         Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

         6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından, ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri yapılan Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 432 ada 78 parsel numaralı 4.044,00 m²  yüzölçümlü ve 432 ada 79 parsel numaralı 5.152,00 m² yüzölçümlü, içerisinde Sulama Pompa İstasyonu bulunan tarla niteliğindeki Hazine adına kayıtlı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis devrinin yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.