Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :202                                                                                                                  

Karar Tarihi  :14/11/2019               

 

KONUSU:

      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/19/FD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" Başlığı altında proje başına mali destek tutarı Azami: 200.000 TL; mali destek oranı Azami: %100 olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Akıllı Bina Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Yatırım Fizibilitesi” projelerinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi


         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 18955236-755.01-E.5158 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.