Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :205                                                                                                                                     

Karar Tarihi :14/11/2019                                   

 

KONUSU:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/19/FD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" başlığı altında proje başına mali destek tutarı Azami: 200.000 TL; mali destek tutarı oranı Azami: %100’dür. Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Fizibilitesi: Bodrum Yarımadası ve Çevresi Deniz Ulaşım Altyapısının Geliştirilmesi” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi. 


Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 36924739-105.04-E.20245 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.