Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :206                                                                                                                   

Karar Tarihi  :14/11/2019               

 

KONUSU:

          Muğla Orman Bölge Müdürlüğü (Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü)'nün 26.09.2019 tarih ve E.1938241 sayılı yazısı ile Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesi hükümleri kapsamında yapılan çalışma neticesinde Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan; İlimiz Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi 1645 parsel numaralı 1711,81 m² yüz ölçümlü taşınmazın tamamının orman sınırları içinde kaldığının tespit edildiği bu kapsamda Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği orman sınırları içinde kalan taşınmazın tamamının terk işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmekte olup, bahsi geçen taşınmazın, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun "Terkin ve değişiklik için" başlıklı 1014. maddesine istinaden 999. maddesi kapsamında tapu sicilinden terkin edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.


           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11.11.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3059 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.


Ek-1 için tıklayınız.


Ek-2 için tıklayınız.