Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :209             

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

         n) 18.03.2004 TARİH VE 25406 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ‘’HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ’’ VE ‘’HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA KABUL BELGESİ’’ TEKNİK RAPOR DEĞERLENDİRİLEREK ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

          Büyükşehir Belediye Meclisince 11/11/2014 gününde komisyonunuza havale edilen ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’’ ve ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’’  tarife belirlenmesi gündemi, aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 20/11/2014 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri ve maliyet raporları incelemeye alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda “10/07/2004 tarih ve 5216 Büyükşehir belediyesi Kanununun 7’nci maddesinde “i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” Hükmü amirdir.

Ayrıca; 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin

‘’Madde 8 - İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h)Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yılsonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla, yükümlüdürler. ‘’denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin

‘’Madde 24 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir.’’ denilmektedir.

Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceği ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesinde belediyelerin bu Kanunda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları açıkça belirtilmektedir.

Belge İsmi

2014 Yılı Önerilen

Geçerlilik Süresi

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi

50 TL

1 Yıl

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi

40 TL

---------------

Sonuç olarak; Komisyonumuzca yapılan tüm bu incelemeler doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliğin hükümlerince ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’’ tarifenin belirtildiği şekilde onaylanmasına, ancak ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’’ bedelinin reddedilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile onaylanan ’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’’ bedelinin  50TL olarak aynen kabulüne;  ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’’ bedelinin reddedilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.