Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :210                               

Karar Tarihi :11/06/2015         

KONUSU:

                        5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine hizmet edecek; Bodrum İlçesi Dağbelen Mahallesinde kurulması planlanan 1 nolu transfer istasyonu için yaklaşık 1.000,00m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 09/06/2015 tarih ve 33887833-301.01-1188 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                        5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” şeklindedir.

                        Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine hizmet edecek; Bodrum İlçesi Dağbelen Mahallesinde kurulması planlanan 1 nolu transfer istasyonu için yaklaşık 1.000 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi amacı ile yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.            

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine hizmet edecek; Bodrum İlçesi Dağbelen Mahallesinde kurulması planlanan 1 nolu transfer istasyonu için yaklaşık 1.000,00m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsisine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.