Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :210                            

Karar Tarihi :09/12/2014                

KONUSU:

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

  1. FETHİYE BELEDİYESİ MECLİSİNCE ALINAN 01.07.2014 TARİH VE 75 SAYILI KARARI İLE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NİN 32. MADDESİ UYGULANMASI YÖNÜNDEKİ ALINAN KARARIN 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNUN 14. MADDESİ UYARINCA BELEDİYE MECLİSİNCE İNCELENEREK KARAR ALINMASI

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

          26/11/2014 tarihinde saat 14:30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası Toplantı Salonun da toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/11/2014 tarih ve 36521862-310.99-27342 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye Belediye Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 75 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 32. maddesi uygulaması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması "  konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda;

            İlgi:     a)18.07.2014 tarih ve 5971 sayılı Fethiye Belediye Başkanlığı yazısı

                        b)14.08.2014 tarih ve 6833 sayılı Fethiye Belediye Başkanlığı yazısı

            İlgi (a), (b) yazılar ile  Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve  75 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması konulu meclis kararı ve ekleri iletilmiştir.

            Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 75 sayılı kararında “… Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında 563 nolu sokağa cephe alan parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. maddesinin uygulanması talebinin kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi” denilmektedir.( Ek1)

            Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. …” denilmektedir.

            Söz konusu talebe konu güzergahlar Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca onaylı imar planı sınırları içerisinde yer almakta olup 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/a maddesine istinaden imar planı onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ( Tabiat Varlıklarını Koruma  Genel Müdürlüğü) yetkisinde olduğu anlaşılmıştır.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, bu kapsamda yapılan değerlendirmede 2002 yılından itibaren söz konusu bölgede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesinin uygulanması yönünde birçok karar alındığı belirlenmiş olup anılan planda revizyon çalışmalarının yapılması ve mevcut arazi kullanımı dağılımının yeniden irdelenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle konu hakkında 644 sayılı KHK doğrultusunda ilçe belediyesi meclis kararı ve ekleri ile yazımız ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. denilmektedir.

            Yukarıda bahsi geçen konu hakkında 644 sayılı KHK doğrultusunda Fethiye Belediyesi'nin 01/07/2014            tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ve ekleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ( Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesine ve gelecek görüş doğrultusunda değerlendirme yapılmasına Mehmet Halil DOĞAN’ın(Muhalefet Şerhli) Red oyuna karşılık Komisyonumuzca katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.      

MUHALEFET ŞERHİ

            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2014 tarihinde  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Fethiye Belediye Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 75 sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 32. maddesi uygulaması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması "  konusu hakkında Özel Çevre Korumanın 21 Kasım 2002 tarihli Fethiye Belediyesi’nin Plan değişikliğine verdiği cevabi yazıda konut alanlarında ticaret yapılabilmesi için herhangi bir şekilde plan değişikliğine gerek kalmaksızın Belediye Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesi ve 30.03.2000 tarihli genelge kapsamında çözülebileceği belirtildiğinden konunun tekrar Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna (Özel Çevre  Koruma Kurulu ) dosyanın tekrar gönderilmesi zaman ve iş yükü acısından büyük kayıp yaratacağını düşündüğüm için red oy kullanıyorum.

        Mehmet Halil DOĞAN

İmar Bayındırlık Komisyon Üyesi

            Yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Komisyonca oyçokluğu ile kabul edilen 644 sayılı KHK doğrultusunda Fethiye Belediyesi'nin 01/07/2014      tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ve ekleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve eklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesine ve gelecek görüş doğrultusunda değerlendirme yapılmasına; Meclisimizce Mehmet Yılmaz CESUR,  Behçet SAATÇİ ve Mehmet Halil DOĞAN 'ın red oylarına karşılık 53 oyla, OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.