Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :213                           

Karar Tarihi :11/06/2015   

KONUSU:

                         Mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi 48/2012-4 izin nolu 2.29 ha alanda 08.06.2012 – 08.06.2015 tarihleri arası 3 yıl süreliğine kum ve çakıl amaçlı Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Ham Maddesi Üretim İzin Belgesi verilmiştir. Mumcular Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde sona ermiş ancak adı geçen İzin Belgesinin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna Bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmamıştır. “İzin Belgesi” nin Bodrum Belediye Başkanlığı’na Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak protokol ile devredilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1036 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi 48/2012-4 izin nolu 2.29 ha alanda 08.06.2012 – 08.06.2015 tarihleri arası 3 yıl süreliğine kum ve çakıl amaçlı Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Ham Maddesi Üretim İzin Belgesi verilmiştir. Mumcular Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde sona ermiş ancak adı geçen İzin Belgesinin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna Bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmamıştır.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 20/03/2014 tarihli kararının 3. paragrafı “Ancak, Komisyonumuzun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine,” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca paylaşıma konu edilmeyen “Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Ham Maddesi Üretim İzin Belgesi” nin 5393 sayılı Kanunun 15.Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Bodrum Belediye Başkanlığı’na devredilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen “İzin Belgesi” nin Bodrum Belediye Başkanlığı’na Daire Başkanlığımızca hazırlanacak protokol ile devredilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

 Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                        Mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi 48/2012-4 izin nolu 2.29 ha alanda 08.06.2012 – 08.06.2015 tarihleri arası 3 yıl süreliğine kum ve çakıl amaçlı Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Ham Maddesi Üretim İzin Belgesi verilmiştir. Mumcular Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde sona ermiş ancak adı geçen İzin Belgesinin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna Bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmamıştır. Kamu Kurum ve kuruluşları Yapı Hammaddesi üretim İzin Belgesi’ nin Bodrum Belediye Başkanlığı’na Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak protokol ile devredilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.