Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :213             

Karar Tarihi :09/12/2014   

KONUSU:

BODRUM İLÇESİ TURGUTREİS MAHALLESİ 316 PARSEL NUMARALI 30.450,00 M² TARLA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18/E VE 75/D MADDELERİ UYARINCA MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ’NE TASHİHEN DEVRİNİN YAPILMASI

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/  32924sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

          6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince ilgili kuruma devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 11/09/2014 tarih 4474 sayılı yazısı ile Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 316 parsel numaralı 30.450,00 m² Tarla vasfındaki taşınmaz üzerine “Atık Su Arıtma Tesisi Yeri” planlandığı, bu kapsamda ilgili taşınmazın devri talep edilmiştir. Talep Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmektedir. Denilmektedir.

          Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 316 parsel numaralı 30.450,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne tashihen devrinin yapılmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.