Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :215               

Karar Tarihi :09/12/2014   


KONUSU:

DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU TARAFINDAN KAPANAN KÖY VE BELDE BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT PAYLAŞIMA KONU EDİLEN VEYA DEĞERLENDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ KAPSAMINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE MARMARİS BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE PAYLAŞILMASI

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/  32898 sayılı yazısında;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

          Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların müzekkere yazı ekinde sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris İlçe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için Tıklayınız.