Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 219                

Karar Tarihi     : 10/12/2020   


KONUSU:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası hususunun görüşülmesi.


 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.12.2020 tarihli ve 58798979-601.04.02.02-E.3623 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;