Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :220                                      

Karar Tarihi :11/06/2015              

KONUSU:

                        Seydikemer İlçesi  Alaçat Mahallesi 1380 parsel numaralı 3.950,02 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı 2.259,93 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1037 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

               6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 20.03.2015 tarihli kararı gereği Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1380 parsel numaralı 3.950,02 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın ½ hissesi Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine ½ hissesi Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı 2.259,93 m² yüzölçümlü Arsa niteliğinde üzerinde Köy Konağı bulunan taşınmazın tahsisi Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilmiştir.

Aynı kararın 3. Paragrafında komisyon görevinin sona ereceği tarihten sonraki taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 45. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arsında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine dair karar alınmıştır.

İlgili karar gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2015 tarih 88 sayılı Meclis Kararı ile taksim yapılarak Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilmiştir.

  1. Daire Başkanlığımızca yapılan incelemede Büyükşehir Belediyemize ait 1380 parsel içinde Cami ve Muhatarlık Binasının olduğu, 1383 Parsel nuaralı taşınmazın ise Okul Yeri olduğu tespit edilmiş, bu nedenle yapılan madddi hatanın düzeltilmesi için 1380 parsel numaralı taşınmazın Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine, 1383 parsel numaralı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilmesi,
  2. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisin Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına devredilmesi yönünde idari mütabakat sağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamlar kapsamında Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Seydikemer İlçesi  Alaçat Mahallesi 1380 parsel numaralı 3.950,02 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine,

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı 2.259,93 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 Seydikemer İlçesi  Alaçat Mahallesi 1380 parsel numaralı 3.950,02 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı 2.259,93 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tesciline Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.