Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :22

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

Mevsimlik İşçi Çalıştırılması          

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2015 tarih ve 13456491-050.01-2015-12 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 24. maddesinde, çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 1969 adet memur kadrosu bulunmakta olup, bunun %20’si 394 geçici işçi ve (5 Ay 29 Gün) =2.350,60 Adam/ Aya karşılık gelmektedir.

2015 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2.350,60 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılması hususunun meclisimizce karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            2015 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2.350,60 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.