Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :22                           

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK REVİZE EDİLEN BÜTÇESİ

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/04/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

(2014 yılı Bodrum Belediyesi Bütçesi)

Belediye Meclisimizin 15/04/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  14/04/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Bodrum Belediyesi Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 2014-98 sayılı meclis kararına istinaden 2014 yılı revize bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 15/04/2014 tarihli toplantısında incelendi.

6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Bodrum Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Bodrum Belediyesi tarafından aşağıdaki şekli gibi revize edilmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

BÜTÇE TAHMİNİ

VERGİ GELİRLERİ

146.645.000,00

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

27.417.226,00

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.420.000,00

DİĞER GELİRLER

36.223.344,00

SERMAYE  GELİRLERİ

8.196.000,00

ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

250.000,00

RED VE İADELER (-)

TOPLAM

220.051.570,00

NEV’İ

BÜTÇE TAHMİNİ

PERSONEL GİDERİ

40.732.270,00

SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ

6.814.900,00

MAL VE HİZMET ALIMI

108.713.900,00

FAİZ GİDERLERİ

2.400.000,00

CARİ TRANSFERLER

4.890.000,00

SERMAYE GİDERLERİ

23.700.000,00

SERMAYE TRANSFER.

0,00

BORÇ VERME

7.000.000,00

YEDEK ÖDENEK

25.800.000,00

TOPLAM

220.051.570,00

          2014 yılı Bodrum Belediyesi gelir ve giderlerin belirtildiği, revize edilen 2014 yılı Bütçesi oy birliği ile komisyonumuz tarafından kabul edilmiş olup,  Meclisimizce kabulünü, Arz ederiz.

          Meclisce;

          Muğla Büyükşehir Bodrum İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 aylık Revize Edilen Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 5216 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereğince aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.