Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :223                                     

Karar Tarihi   :12/05/2016                         

KONUSU:

              İller Bankası aracılığıyla alınacak olan Dünya Bankası Kredisi ile gerçekleştirilmesi planlanan "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında  207.550.000 TL kredi ile ilgili MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün müracaatı bulunmakta olup, bu kredi kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Muğla İlinde yapılması planlanan kanalizasyon şebeke ve atık su arıtma tesisleri için,  İller Bankası A.Ş.'den ilave kredi talebinde bulunulmuştur. MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün kullanacağı  90.372.138,00 TL tutarında ilave kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi     

              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarihli ve 44338531-849.99/1550 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.