Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :223                 

Karar Tarihi  :09/12/2014    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

d) MARMARİS İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ    

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Marmaris Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi

Büyükşehir Belediye Meclisince 09/12/2014 günü yapılan toplantıda komisyonunuza havale edilen “Marmaris Belediyesi Evsel Katı Katı Atık Tarifesi” gündemi aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 09/12/2014 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri ve maliyetlendirme raporları incelemeye alınmıştır.

            Yapılan inceleme sonucunda “26/04/2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3üncü maddesinde, çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11’inci maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ ifadeleri eklenmiştir.

            İlgili madde dayanak gösterilerek, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in amacı aynı yönetmeliğin 1inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” olarak açıklanmıştır.

                Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri” başlıklı 8’inci maddesinde Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri;

a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,

c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler”

şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Toplam sistem maliyeti başlıklı 13üncü maddesinin 2nci fıkrasında “Ücret, 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği alınan çevre temizlik vergisi, aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına katılma payı 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.” denmektedir.

Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme” başlıklı 18inci maddesi “(1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. (2) Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:

a) Atık ağırlığı,

b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.” denmektedir.

Ekte bulunan ve Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından 03/12/2014 tarih ve 11308 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve İlgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile meclisimize havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.  Denilmektedir.

Ancak burada bizim Marmaris Belediyesinin almış olduğu kararda bir eksiklik, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından uyarıldığı için bunu belirtip, o şekilde düzeltilmesini ve oylanmasını arzu ediyorum. Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf taşıma ücret tarifelerinin 6360 sayılı kanunun kapsamında Tüzel Kişiliği bitip Marmaris ilçe Belediyesine bağlanan eski köyler Osmaniye, Orhaniye, Selimiye, Turgut, Hisarönü, Çetibeli, Taşlıca, Söğüt, Adaköy, Yeşil Belde, Bayır, Çamlı, Karaca mahallelerindeki meskenlerde bu tarifenin, alınan tarifenin %25 olarak uygulanmasına şeklindeki değişiklik önerisi ile birlikte Marmaris ilçe Belediye Başkanlığı karar verilmesine arzu ederiz. Denilmektedir.

          Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

          Marmaris ilçe Belediye Başkanlığı tarafından 03/12/2014 tarih ve 11308 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle, 6360 sayılı Kanun kapsamında Tüzel Kişiliği bitip Marmaris ilçe Belediyesine bağlanan eski köyler Osmaniye, Orhaniye, Selimiye, Turgut, Hisarönü, Çetibeli, Taşlıca, Söğüt, Adaköy, Yeşil Belde, Bayır, Çamlı, Karaca mahallelerindeki meskenlerde bu tarifenin %25 olarak uygulanmasına şeklindeki değişiklik önerisi ile birlikte, İlgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi kapsamında Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARARVERİLDİ.

                                                                                                            AYLIK + KDV

1) Mesken                                                                                                           5,5-TL.

Site (Bağımsız bölüm başına)                                                                  5,5-TL.

2) Konaklama Tesisleri

1-3 yıldızlı turizm belgeli otel odabaşına                                                           5,5-TL.

4 yıldızlı turizm belgeli otel odabaşına                                                               6,0-TL.

5 yıldızlı turizm belgeli otel odabaşına                                                               6,5-TL.

Turizm belgeli Apart-Pansiyonlar odabaşına                                           5,0-TL.

Belediye belgeli konaklama tesisleri odabaşına                                                 4,5-TL.

3) Lokanta-Bar-Cafe-Disco-Pastaneler-Fırınlar-Paket Servis

   1-20 m2                                                                                                      33,00-TL.

 21-50 m2                                                                                                      82,00-TL.

 51-100 m2                                                                                                    115,00-TL.

    101-150                                                                                                      154,00-TL.

    151 ve üzeri                                                                                               192,00-TL.

Yukarıdaki m2 hesabına kapalı tüm alanlar dahil edilir.

4) Resmi Daireler                                                                                       22,00-TL.

5) Özel Okul, Özel Eğitim Kurumları ve Bankalar                                33,00-TL.

6) Hastane                           

Devlet Hastanesi                                                                                        550,00-TL.

Özel Hastane                                                                                            880,00-TL.

Poliklinikler                                                                                             220,00-TL.

Diğer sağlık kuruluşları                                                                           165,00-TL.

7) Diğer işyerleri-Büro – Dükkanlar                                                    11,00-TL.

İnşaatlar (Bağımsız bölüm başına)                                                            5,50-TL.

Akaryakıt İstasyonları                                                                               55,00-TL.

8) Süpermarketler

    0-300 m2                                                                                             550,00-TL.

301-600 m2                                                                                             660,00-TL.

601-1000 m2                                                                                           770,00-TL.

1001-10.000 m2                                                                                   2.200,00-TL.

Marketler-Bakkal ve Diğer                                                                      11,00-TL.

9) Toptan Gıda

0-300 m2                                                                                                 275,00-TL.

301-600 m2                                                                                            330,00-TL.

10) Liman İşletmesi, Marina işletmeleri ve çekek yerleri aylık      2.200,00-TL.

11) Plazalar ve alışveriş merkezleri                                        1.090,00-TL.

12) Günlük gezi tekneleri                                                                  

 Teknenin eni (0-6 mt arası) 5 aylık                                                         550,00-TL.

 Teknenin eni (6-8 mt arası) 5 aylık                                                         825,00-TL.

 Teknenin eni (8 mt üzeri) 5 aylık                                                          1.100,00-TL.

13) Pazarcı esnafı pazarcı tezgahı mt. başına günlük                                 0,55-TL.

  1. Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir. 

- Belediyemiz Yat limanına bağlı günlük gezi teknelerinin katı atık toplama taşıma hizmetleri ile ilgili sözleşme Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Günlük gezi teknelerinin katı atık ücretleri 4 eşit taksitte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir.

- Pazarcı esnafının Belediyemiz Pazaryerinde açtığı pazar tezgahının günlük mt. başına alınacak evsel katı atık ücreti Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir.

- Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilir.

- Belediyemizde su aboneliği bulunmayan işyerlerinden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin mükelleflerden Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 4 eşit taksitte tahsil edilir.

- Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanuna göre yasal işlemler yapılır.

- Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmaz.

- Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden ve Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin alınmamasına. Belediyemize ait tesislerden, umuma açık ibadet yerleri ve kamu yararına çalışan dernekler ve 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlar, şehit aileleri, gaziler ve en az 3.derece özürlülerden durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu ücret tarifesinden muaf tutulur.

- Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücretlerini 12. ve 13. maddeler dışında uygulamak ve toplamak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine.

- Yıl içerisinde hiç çalışmayan işyerlerinin ticari faaliyette bulunmadığını ve yıl içerisinde boş olan konutların durumlarını Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne belgelemeleri şartıyla (vergi dairesinden, su işlerinden, elektrik idaresinden)  yılsonunda tahakkuk eden Evsel Katı Atık ücretleri terkin edilir.

- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce toplanan evsel katı atık toplama, taşıma hizmetleri ücretlerinin Belediyemize tahsilatı takip eden ay sonuna kadar geri aktarılır.

- Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma ücret tarifelerinin 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği bitip belediyemize bağlanan (eski köyler) Osmaniye, Orhaniye, Selimiye, Turgut, Hisarönü, Çetibeli, Taşlıca, Söğüt, Adaköy, Yeşilbelde, Bayır, Çamlı, Karaca Mahallelerindeki meskenlerde tarifenin %25 olarak uygulanmasına. Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret tarifesinin bu bent de belirtilen 13 mahalledeki konaklama tesisi dışındaki yerlere %50 oranında uygulanır.