Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :225                            

Karar Tarihi  :09/07/2015             

KONUSU:

Gündem

       03/07/2015 tarihinde gönderilen 34 maddelik ana gündeme 12 konunun ilave edilmesi ile;                          1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi, a) İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, b) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi, c) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi, ç) Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,   d) Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi, e) Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi, f) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, g) Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, ğ) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, h) Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, ı) Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, i) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi, 2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi, a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere bağlı tekneler için Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınacak kararlar ve şartlar doğrultusunda "Geçici Çalışma/ Güzergah İzni Belgeleri" düzenlenecek olması nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin yazı ekinde yer alan tekliflerin görüşülmesi, b) Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Personel giderleri ödemelerinde, Yeni araç alımı yapılması nedeniyle sigorta giderlerinde, Araç sayısında artış olması nedeniyle Taşıt bakım onarım giderlerinde ve kırtasiye alımlarında kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekli cetvelde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi, c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/3 Tebliğ Nolu Gemilerden Atıkların Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre; tarafların katılımı ile hazırlanarak Ek–1 nolu tabloda gösterilen Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretlere göre; İlimiz sınırları içerisindeki denizlerde, deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla hizmet verecek atık kabul teknelerinde verilen hizmetin karşılığı olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi, 3- Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan ve yapılması zarureti doğan Hizmet Binaları inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 2.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 19.500.000,00TL ve 2017 yılı için 2.000.000,00TL ödeneklerin Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 4- İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Grup Amirliklerinde, çıkabilecek itfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere 4 adet ilk müdahale aracı, 1 adet söndürme ekipmanlı itfaiye motorsikleti alınması ve Daire Başkanlığı envanterinde bulunan 1 adet motorsiklete söndürme ekipmanı yaptırılması hususlarının görüşülmesi, 5- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Fethiye biriminde 1 adet, Menteşe Merkez biriminde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet  Pick-up’ın (sürücü dahil 5 kişilik) satın alınması hususunun görüşülmesi, 6- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi, 7- İlimiz Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 33 pafta 4069 parsel numaralı 2.524,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Sosyal ve Kültürel Tesis (Düğün Salonu) olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere  Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 8- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Marmaris İlçesi sınırları içinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 9- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Bodrum İlçesi sınırları içinde, üzerinde Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonu bulunan, ekli listede yer alan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 10- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy, Belde ve İl Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, paylaşılması hususunun  görüşülmesi, 11- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Kırcağız Köyü Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2918 parsel numaralı 962,80 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun görüşülmesi, 12- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Fethiye İlçesi sınırları içinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 13- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ½ hisseli taşınmazlardan Kavaklıdere İlçesi Kurucuova Mahallesi 264 ada 1 parsel numaralı 1.339,24 m² yüzölçümlü İki Katlı Çok Amaçlı Köy Konağı nitelikli taşınmazın tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesi 541 parsel numaralı 345,00 m² yüzölçümlü Cami ve Avlusu nitelikli taşınmazın tamamının Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescil edilmesi hususunun görüşülmesi, 14- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Kavaklıdere İlçesi sınırları içinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 15- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen Köyceğiz, Menteşe ve Milas İlçesi sınırları içinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 16- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen Seydikemer İlçesi sınırları içinde bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 17- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere, İhtiyaç duyulan 2 (iki) adet panelvan tipi hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alma hususunun görüşülmesi, 18- Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinde Bilgi Teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi; diğer kentlerin e-belediyecilik alanındaki tecrübelerinden faydalanılması amacıyla Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler e-Devlet Organizasyonuna (WeGO) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi hükmü gereğince üyelik başvurusunun yapılabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususlarının görüşülmesi, 19- Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi, 20- Organizasyon Şemasının Güncellenmesi, 21- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım giderleri tertibinden 4.000.000,00TL düşülerek, 46.48.01.33.06.2.0.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi, 22- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.38. Kurumsal Kodunun 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki İş Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinde  İş Sağlığı ve Şube Müdürlüğü olarak  46.48.01.05 Kurumsal Koduna 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi, 23-  Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.40 Kurumsal Kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodundaki Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının  Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.43 kurumsal kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodunun ve bütçe tertiplerinin açılarak, bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; görüşülmesi, 24- Tarımsal sulama hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yapılması için, 2014 yılı içerisinde yapılan harcama, tahakkuk ve tahsilatlar ve yapılan hesaplamalar çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda güncellenen Büyükşehir Belediyemizin işletiminde bulunan sulama tesislerinden faydalanan çiftçilerden alınacak sulama hizmet bedellerinin görüşülmesi, 25- Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, 2399 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi, 26-  Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 27-  Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 28- Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği, 29-  Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 30- Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 31-  Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii 5838 Parsel Konut Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 32- Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu altında bulunan ve 06/11/2006 tarihinde 890 no’lu Olur ile Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından Fethiye Belediyesi’ne 49 yıl süre ile izni verilmiş olan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek arazinin 10 yıl süreliğine kiralanması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi, 33-DSİ tarafından tasdik edilen; 21. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rüsubat istikşaf raporu ve proje Yapımı  1’inci kısım işi kapsamında , Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Değirmendere deresi (KM:0+000,00-KM:1+000,00) – (KM:1+000,00-KM:2+065,00) ile  Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Akarca deresi (KM:0+000,00-KM:1+080,00) - (KM:1+080,00-KM:2+160,00) - (KM:2+160,00-KM:3+200,00) - (KM:3+200,00-KM:4+280,00) - (KM:4+280,00-KM:5+277,00)  başlangıç ve bitiş KM’leri verilen DSİ tarafından tasdik edilen proje  güzergahında, proje kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırması için  2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesi,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10.ncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi , 34- İlimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367, 380, 381, 382 ve 383 parsel sayılı mülkiyeti mülga Muğla Belediye Başkanlığına ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 35- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 113 sayılı meclis kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Abdullah Gürsel UÇAR, Datça Belediye Başkanlığı görevinden 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren istifa eden Mustafa Şener TOKCAN’ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereği 07/07/2015 tarihli ve 2015/16 sayılı ilçe belediye meclis kararı ile Datça Belediye Başkanlığı görevini yapmak üzere seçilmiş olması nedeniyle boşalan plan ve bütçe komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 meclis üyesi seçilmesi hususunun görüşülmesi, 36- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen, 26.05.2015 tarihinde yapılan komisyon toplantısında, ilgili birim tarafından komisyona sehven farklı bir tablonun sunmuş, komisyon da bu doğrultuda bir rapor üreterek, Meclisin 11.06.2015 tarihli toplantısında karar alınan “Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması” konusunun yeniden görüşülmesi, 37- 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hazırlanan “Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” nin görüşülmesi, 38- Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Atatürk Bulvarı (4295,00 m) ve Zübeyde Hanım Caddesi (1020,00 m) güzergâhının mücaviri olan, ekli Haritada kırmızı boyalı renk ile gösterilen park (yeşil) alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufuna bırakılması hususunun görüşülmesi, 39-  6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen Yatağan İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 40-Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sarıgerme mahallesi, 187 ada, 6 parsel numaralı 400,20 m² yüzölçümlü ‘Kargir Ev ve Arsası’ nitelikli taşınmazın arsasının İmar affından geldiğini ve bu parsel içerisindeki evin Musa Turbalıoğlu’na ait olması nedeniyle adı geçen taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden ilgilisi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 2981 sayılı kanunun 18/b maddesi kapsamında satılması hususunun görüşülmesi, 41- Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi, 42-Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi, 43- Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi, 44- Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi, 45- Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi, 46- Ulaşım Daire Başkanlığınca, Şube Müdürlüklerine ortak kullanım amacıyla ihtiyaç duyulan 1 adet Kapalı Kasa Kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi; 46 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.