Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :227                

Karar Tarihi :09/12/2014   


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

ğ) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ         

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

            Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesinin Belirlenmesi

            Büyükşehir Belediye Meclisince 09/12/2014 günü yapılan toplantıda komisyonunuza havale edilen “Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Katı Atık Bertaraf Tarifesi” gündemi aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 09/12/2014 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili mevzuat hükümleri ve maliyetlendirme raporları incelemeye alınmıştır.

            Yapılan inceleme sonucunda “26/04/2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3üncü maddesinde, çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11inci maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ ifadeleri eklenmiştir.

            İlgili madde dayanak gösterilerek, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in amacı aynı yönetmeliğin 1inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” olarak açıklanmıştır.

            Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri” başlıklı 8inci maddesinde Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri;

a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,

b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,

c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler”

şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Toplam sistem maliyeti başlıklı 13üncü maddesinin 2nci fıkrasında “Ücret, 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği alınan çevre temizlik vergisi, aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına katılma payı 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.” denmektedir.

            Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme” başlıklı 18inci maddesi “(1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. (2) Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:

a) Atık ağırlığı,

b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,

ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.” denmektedir.

GENEL

ABONE TİPİ

TOPLAM

BEDEL/YIL

BEDEL/AY

TOPLAM

MESKEN

171.984

5,60

0,47

963.110,40

İŞYERİ

35.332

9,00

0,75

317.988,00

OTEL

263

2.400,00

200

631.200,00

HASTANE

10

300,00

25

3.000,00

TOPLAM

207.589

1.915.298,40

            Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle düzenli depolama sahalarına atık kabulü için tarifenin, kendi araçları ile getirenler hariç, belirtildiği şekilde ve ilgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile meclisimize havalesine oybirliği ile karar verildi.   Denilmektedir.

          Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

          Muğla Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi; mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle, düzenli depolama sahalarına atık kabulü için kendi araçları ile getirenler hariç  komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, İlgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARARVERİLDİ.