Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :228                            

Karar Tarihi  :09/07/2015              

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2130 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi: a) 25.02.2015 tarihli ve 248 sayılı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı

        b)01.10.2014 tarihli ve 19885 sayılı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı

        c) 17.07.2014 tarihli ve 9521 sayılı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı

        İlgi (a), (b) ve (c) yazılar ile İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, şahıs mülkiyetindeki tapunun 432 ada, 162 numaralı kadastro parseli ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde Terminal Alanı (otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesi yapılmasına esas iş ve işlemlerin başlatılması bildirilmiştir.

        Bahse konu alan üst ölçekli plan kapsamında incelendiğinde; 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlı olduğu,

        Alt ölçekli planlar kapsamında yapılan inceleme sonucunda ise, Mülga Muğla Belediye Meclisi’nin 20.02.2004 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylı olan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Muğla İli Nazım İmar Planında "Ağaçlandırılacak Alan" olarak planlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu planlama alanı kuzeyindeki Mülga Muğla Belediye Meclisi’nin 09.04.2004 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylı olan Jandarma Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planındaki “taşıt yolu” güzergahı üzerinde kaldığı anlaşılmıştır.

        Talep edilen teklif imar planına esas Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş., Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, D.S.İ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü, Muğla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı,Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı görüşleri alınmıştır.

        Yukarıda anılan söz konusu kurum/kuruluş görüşlerine (Ek-3)  göre;

 • Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 17.11.2014 tarih ve 16688 sayılı yazısı ile “Plan değişikliği yapılacak alanında 4x8=32 m2 ebadında 1 adet trafo binası yerinin ayrılması ve trafo binası çevresine yapılacak yapıların gerekli çekme mesafesinin temin edilmesi gerektiği, ayrılan trafo yerinin imar planında onaylanmadan önce şirketin görüşünün alınması koşulu ile Yeni Oto Terminal Alanı amaçlı imar planı değişikliği çalışmaları yapılmasında müdürlüklerince herhangi bir sakınca bulunmadığı",
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 03.01.2015 tarih ve 62 sayılı yazısı ile “ 1/100 000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planı kullanım kararları, plan notları ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına dikkat edilmesi ve   1/100 000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planı  hükümlerinin 8.30 maddesi gereğince ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması kaydıyla müdürlüklerince sakınca bulunmadığı, İmar Planı notlarına “uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda Çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz” ibaresinin konulması ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği”,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 16.01.2015 tarih ve 9269 sayılı yazısı ile “ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 18. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Karayollarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, tesislerin ön cephe hattının karayolu kamulaştırma sınırından en az 25 m. uzaklıkta bulunması ve Ulaşım Planı aşamasında tekrar görüşlerinin alınması şartıyla plan değişikliğinin yapılmasında sakınca görülmediği”,
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 02.03.2015 tarih ve 2018 sayılı yazısı ile “ tarla vasıflı 37.543,00 m2 lik 162 nolu parselin, plan kapsamına alınan 29.000,00 m2 lik kısmının 6.700,00 m2 sinin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması hakkındaki Kanun kapsamında zeytinlik olarak değerlendirildiği,

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması hakkında Kanun ve bu kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması hakkındaki 4086 sayılı Sayılı Kanunun 5. Maddesi 2. paragrafında “Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde alt yapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanın %10’nu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinin ve mahallinde varsa Ziraat Odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez” hükmü gereğince işlem yapılması gerektiği",

 • Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.02.2015 tarih ve 479 sayılı yazısı ile “taşınmazın yüzeyinde 2863 sayılı Yasa kapsamına giren korunması gerekli herhangi bir taşınır veya taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olup, alanda yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan kültür varlığına rastlanılması halinde, çalışmanın durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği”,
 • D.S.İ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün 08.12.2014 tarih ve 769436 sayılı yazısı ile “ söz konusu alanın karayoluna mücavir konumda bulunduğu, batısından gelen irili ufaklı kuru derelerin toplanma alanında bulunduğu, toplanan derelerin bu noktadaki toplam 500 yıl frekanslı taşkın pik debisinin Q500=25,23 m3/s olduğu tespit edildiği, söz konusu kuru dere yataklarının akışının engellenmemesi, terminal alanı olarak planlanan alanda 500 yıllık debiyi geçirecek genişlikte dere yatağının oluşturulmaması ve karayolunda bulunan menfezin söz konusu debiyi geçirecek boyutta olması koşuluyla konunun uygun bulunduğu",
 • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'nün 28.01.2015 tarih ve 13-146 sayılı yazısı ile “432 ada, 162 parsel numaralı taşınmazın ormanda kalan kısmı ormana terk edildikten sonra plan değişikliği yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı” hususları belirtilmiştir.

Ayrıca, konu hakkında kamulaştırma işlemlerinin ve jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarının yapılabilmesi için kamu yararı kararı alınmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilmiş olup, Belediye Encümeninin 09.10.2014 tarih ve 129 sayılı kararıyla planlama alanında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 3’üncü ve 6’ıncı maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması uygun bulunmuştur.

Muğla Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarihli ve 3228 sayılı yazısı ile “konuya ilişkin jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının ve plan çalışmalarının eş zamanlı olarak yapılması gerektiği” bildirilmiştir.

        Bu doğrultuda, söz konusu imar planı değişikliğine esas hazırlanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporu 29.05.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onaylı Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna  (Ek-5) göre;

         Söz konusu planlama alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Önlemli Alanlar 2.4 (Önlem alınabilecek nitelikte erime boşlukları açısından önlemli alanlar ) ve Önlemli Alanlar 5.1 (Mühendislik problemleri açısından önlemli alanlar)  ” olarak tespit edilmiştir.

         Plan değişikliği ve ilavesi talep edilen alan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’inci maddesi gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev ve yetkileri alanında kalmaktadır.

Bu görev dahilinde şehirler arası otobüslerin şehir merkezinde trafik sıkışıklığı ve gürültü kirliliği yaratmaması, tarım alanlarının korunması temel ilke olarak ele alınmış olup mevcut otogar alanının şehir trafiğinden uzaklaştırılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu ilkelerden hareketle; Muğla kent siluetine hakim noktada kentin mimari özelliklerini yansıtabilecek bir otogar (şehirlerarası merkez oto terminali) alanının planlanması amacıyla Menteşe ilçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada 162 no lu parselin bir bölümü ve yakın çevresinin söz konusu amaca uygun özelliklere sahip olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, belirlenen alan üzerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Jandarma Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planında "Taşıt yolu" olarak planlı olan kısmında ilgili kurum/kuruluş görüşleri doğrultusunda "Terminal Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesi hazırlanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği ve ilavesi ile planlama alanı kuzeyindeki “Jandarma Alanı” amaçlı ilave imar planında yer alan, fiilen açılmamış olan taşıt yolu güzergahı değiştirilmiştir. Mevcut planda yer alan ulaşım güzergahı planlama alanının batısına kaydırılarak yürürlükteki plan kararlarıyla bütünsellik sağlanmıştır.

   Bahse konu imar planı değişikliği ve ilavesinde 21 adet plan hükmü (Ek-1) yer almakta olup, bu hükümler;

 1. Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar ve otopark gibi kamu yararına ayrılan yerler tapuda terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez. Bu alanlarda aplikasyon krokisindeki değerler ve tahsis alanındaki koordinatlar esas alınacak olup, iki ila üç metreye kadar olan kaymalarda ilgili idare yetkilidir.
 2. Terminal Alanında "İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari üniteler, araç parkı, bakım, servis ile konaklama ve yakıt ikmaline ilişkin fonksiyonlar yer alabilir.
 3. Yapılarda "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
 4. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
 5. Binalara+-0.00 kotu karayolundan veya vaziyet planı aşamasında bina köşe noktaları aritmetik ortalamasından verilecektir.
 6. Yapılarda çatı katı ve çekme kat yapılamaz.
 7. Terminal Alanı Yapılaşma Koşulları;

      Emsal: 0.30

      Yapılacak tesisin teknik özelliğine göre Yençok: 2 kattır.

Parselde inşaat emsali Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilecek olup, toplam emsalle sınırlı olmak kaydıyla blok boyu/cephe genişliği, derinlik hesapları ve taban alanı serbesttir. Yapılar maksimum iki kat ve daha az katlı yapılabilecek olup, özellikli bina yapılması halinde binanın iç yükseklikleri (Yençok) serbesttir.

 1. Terminal Alanında yapılacak yapılar özellikli binalar olacağından saçak seviyesi, yapı nizamı gibi hususlar vaziyet planı ile belirlenecektir.
 2. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe en az 6 mt olacaktır. Yapılanmaya gidildiği zaman peyzaj projesi düzenlenmeden inşaat ruhsatı verilemez. Yapıya iskân ruhsatı alınmadan önce parsel içindeki açık alanlar düzenlenecek ve bitkilendirme işlemi tamamlanacaktır.
 3. Terminal (Otogar) Alanına giriş ve çıkışlar mimari proje onayı öncesi etüt edilecek mimari proje vaziyet planı ile tanımlanacaktır. Terminal Alanına giriş çıkışları rahatlatmak amacıyla parselin karayolu ve güneyindeki taşıt yolu cephesindeki 25 m.’lik yapı yaklaşma mesafeleri içerisinden servis yolları tesis edilebilir. Bu amaçla parselde yapı yaklaşma sınırları içinde ve dışında otopark giriş çıkışları ve rampaları sağlanabilir. Bu amaçla yürürlükteki yönetmeliklere bağlı kalınmaksızın mimari projenin gerektirdiği kazı ve dolgular gerekli önlemler alınarak yapılabilir. Parselde kullanım amacı doğrultusunda düz alan yaratılmak amacıyla platformlar, kademeler, geçiş köprüleri, yeraltı ve yerüstü sanat yapıları tesis edilebilir.
 4. Mimari Proje onayı aşamasında Terminal Alanı giriş ve çıkışlarının belirlenmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün görüşü alınacaktır.
 5. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü'nün 17.11.2014 tarih ve 16688 sayılı görüşü doğrultusunda tesis edilecek trafonun yer seçiminde planda belirtilen çekme mesafelerine uyulması ve trafik güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
 6. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.
 7. Zemin etütleri yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.
 8. Plan kapsamında Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce 29.05.2015 tarihinde onaylanan Muğla İli Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna uyulacaktır.
 9. Plan değişikliği ve ilavesi onama sınırı içerisinde "Z" ile tanımlı alanda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 2018 sayılı yazısına göre 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 4086 sayılı Kanunun 5. Maddesi 2. paragrafı geçerlidir.
 10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün  08.12.2014 tarih ve 769436 sayılı yazısına göre "batısından gelen irili ufaklı kuru derelerin toplanma alanı olan planlama alanında, kuru dere yataklarının akışı engellenemez, toplanan derelerin bu noktadaki toplam 500 yıl frekanslı taşkın pik debisini (Q500=25,23 m3/s ) geçirecek genişlikte dere yatağı oluşturulamaz ve karayolunda bulunan menfez söz konusu debiyi geçirecek boyutta olamaz."
 11. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 479 sayılı yazısı doğrultusunda alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü veya Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 12. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'nün 28.01.2015 tarih ve 13-146 sayılı yazısına uyulacaktır.
 13. Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 14. Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. Şeklinde düzenlenmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21 maddesi 2 fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

 Makamınızca uygun görülmesi halinde İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, şahıs mülkiyetindeki tapunun 432 ada, 162 numaralı kadastro parseli ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde Terminal Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesine ait teklif dosyamızın, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı kanunun 8.maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz meclisine havalesini Olur’larınıza  arz ederim.” Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi konusu tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

       Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.