Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :229                            

Karar Tarihi :09/07/2015             

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi                                                                              

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01-2134 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi: 15.04.2015 tarih ve 720 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ve ekleri ile İlimiz, Bodrum İlçesi, Mumcular-Sazköy Mahallesi, Asar Tepe Mevkiinde yer alan, Milas Orman İşletmesi Mumcular Milas İşletme Şeflikleri sınırları dahilinde yer alan arazi üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlanması talep edilmektedir.

Bahse konu alan 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi” ve “Orman Alanı” kullanımında kalmakta olup plan hükümlerinin 8.21. maddesi doğrultusunda imar planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Başkanlığımıza iletilen işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği’nin 17.01.2014 tarih ve 44 sayılı yazısı ile Entegre Katı Atık Projesi ile ilgili yetki ve sorumlulukların Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği’ne devredildiği, söz konusu proje ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvuru sonrasında Bodrum Yarımadası AB Entegre Katı Atık Yönetimi LOT-1 Projesi’ne dahil olunduğu, 11.09.2013 tarihinde mülkiyeti Ormana ait alanın 24 ay süreyle ön tahsisinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ancak; 6360 sayılı Kanun ile 31.03.2014 tarihinde İlimizin Büyükşehir olması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Ek 2. maddesi gereğince “...büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir.” denmekte olup söz konusu tesis alanının 2205-1084-30/1228 sayılı Ön İzin Taahhüt Senedi ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredildiği anlaşılmaktadır. 999.999,52 m2 alanda tahsis işlemi gerçekleştirilen planlama alanına ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.03.2014 tarih ve 817 sayılı yazısı ve eki 13.03.2014 tarih ve 2400 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda çalışma alanı içerisinde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı tescil edilmesi sebebiyle, söz konusu Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesis alanı yazı ekinde belirtilen Sit Alanı dışında kalacak şekilde daraltıldığı ve 870.930,28 m2 alanda imar planı hazırlanmıştır.

Ayrıca; söz konusu tesis alanına ulaşım yolu izni 15.01.2015 tarihli ve 30/1228 (24746) sayılı Ön İzin Taahhüt Senedi ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmiştir.

Planlama alanına ilişkin yazışma dosyasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü), Dsi 21. Bölge Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Mülga Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü,

Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Bodrum Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) görüş yazılarının yer aldığı tespit edilmiştir. (EK-1)

Söz konusu planlama alanına ilişkin alınmış kurum görüşlerinde;

 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.04.2014 tarih ve 5646 sayılı yazısı ile 20.01.2012 tarih ve V.737 karar nolu ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklere uyulması ve ekolojik dengenin korunmasına dair tedbirlerin uyulması gerektiği,
 • Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.03.2014 tarih ve 817 sayılı yazısı ve eki Kurul Kararında; I. Derece Arkeolojik Sit dışında kalan alanda Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi yapılmasında sakınca bulunmadığı, uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması ve 2863 sayılı yasa kapsamında kalan bir kültür varlığına rastlanması durumunda çalışmaların durdurulurak bilgi verilmesi gerektiği,
 • AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 20.01.2012 tarih ve 1110 sayılı yazısı ile yazı ekinde iletilen 02.12.2009 tarih ve 4478 sayılı Bağlantı Ek Şartlarına ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Proje Hazırlama Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklanmalar Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerektiği,
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 41727 sayılı yazı ekinde belirtilen 25.11.2008 tarih ve 5954 sayılı yazısındaki şartlara uyulması gerektiği,
 • Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğü 24.01.2011 tarih ve 292-837 sayılı yazısı ile faaliyet alanının doğusunda bulunan tarım arazilere ve bölgedeki tarımsal faaliyetlere zarar verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 2 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna göre söz konusu taşınmaz yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Önlemli Alanlar-2.1. ve “Önlemli Alanlar 2.4.” olmak üzere iki alan olarak değerlendirilmiştir. (EK-2)

Daire Başkanlığımızca hazırlanan imar planı ile “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi”ne 10 metrelik taşıt yolu ile ulaşım bağlantısının sağlanmıştır. Ayrıca; Sağlık Koruma Bandı (Yapı Yaklaşma Sınırı) Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda 10 metre olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu alana dair Başkanlığımızca kararlaştırılan imar planı plan hükümleri;

 1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
 1. 15.01.2015 tarih ve 2205-1084-30/1228 sayılı Ön İzin Taahhüt Senedine istinaden tahsisli alanlarda plan yapılırken tahsis koordinatlarına uyulacaktır.
 1. Elektrik, Su, Kanalizasyon, Haberleşme Tesisi vb. Teknik Altyapı Tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.
 1. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
 1. Yapılarda “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
 1. Plan onama sınırı içerisinde; “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Hava Kirliliği Yönetmeliği”, “Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği” ve “Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulması zorunludur. Ayrıca; ilgili diğer tüm mevzuata uyulacaktır.
 1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.04.2014 tarih ve 5646 sayılı yazısı ile 20.01.2012 tarih ve V.737 karar nolu ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklere uyulması ve ekolojik dengenin korunmasına dair tedbirlerin uyulması gerekmektedir.
 1. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.03.201 tarih ve 817 sayılı yazısına göre; proje sahası üzerinde yapılacak olan temel hafriyatı esnasında 2863 ve 3386 sayılı yasalar kapsamına giren kültür varlığına rastlanıldığında çalışmanın durdurularak, 3 gün içerisinde Muğla Müze Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerekmektedir.
 1. AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 20.01.2012 tarih ve 1110 sayılı yazısına ve 02.12.2009 tarih ve 4478 sayılı Bağlantı Ek Şartlarında belirtilen kriterlerine ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Proje Hazırlama Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklanmalar Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekmektedir.
 1. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 41727 sayılı yazı ekinde belirtilen 25.11.2008 tarih ve 5954 sayılı yazıdaki şatlara uyulması gerekmektedir.
 1. Muğla Valiliği İl Tarım Müdürlüğü 24.01.2011 tarih ve 292-837 sayılı yazısına göre; faaliyet alanının doğusunda bulunan tarım arazilere ve bölgedeki tarımsal faaliyetlere zarar verilmemesi gerekmektedir.
 1. Plan kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mumcular-Sazköy Mahallesi, Asar Tepe Mevkii, “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna uyulacak olup;

Önlemli Alanlarda (2.1.);

İstinat duvarı ile destekleme yapılması,

Gerekli önlemler alınmadan kazı çalışmasına başlanmaması,

Yapı temelinin yüzey sularından veya eğimli tepelerden akışa geçecek yüzey sularından etkilenmemesi için drenaj ağı kurulması,

Proje sahasında yapılacak zemin etütlerinde, temel hafriyatlarında oluşacak şevler ile ilgili gerekli stabilite analizleri yapılarak riskli durumlarda gerekli önlemlerin alınması gibi önlemler tek tek veya birlikte alınmalıdır.

Önlemli Alanlarda (2.4.);

İnşaat proje aşamasında, zemin etüt çalışmaları esnasında karstik boşluk risklerine karşı sondaj çalışmaları yeteri kadar uzatılmalıdır.

Yapılacak imalatların, kazıklı temel vb. derin yapıları içermesi halinde, karstik boşluk riski göz önünde tutularak tasarım yapılmalıdır.

Kazı hafriyat çalışmaları esnasında, kil dolgulu veya boşluklu karstik yapılarla karşılaşılması durumunda, püskürtme beton, enjeksiyon gibi iyileştirme yöntemleri uygulanmalıdır.

Karstik boşlukların, dolgulu olsa dahi, stabilite ve taşıma gücü açısından sorun yaratacağı unutulmamalı, karstik boşluklar proje aşamasında tespit edilerek gerekli iyileştirme yöntemleri uygulanmalıdır.

 1. Bu planda açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Bodrum İlçesi Mumcular-Sazköy Mahallesi, Asar Tepesi Mevkiinde yer alan, mülkiyeti Ormana ait alanda Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi yapımı amacıyla tahsisli, 870.930,28 m2 yüzölçümlü alanda “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.