Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


 

Karar No         : 23                         

Karar Tarihi   : 14/02/2019           

 

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     a) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 300 ada, 1-2-3 parsellerde yer alan taşınmazlar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.02.2019 tarihli raporunda;

     05.02.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7670 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 10.01.2019 tarihli meclis toplantısında Özel Teftiş Raporu’nun 68. Maddesinde “Ticaret Alanı” büyüklüğü içinden kamuya açık planlı “Otopark Alanı” ayrılması gerektiği bildirildiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulmasına, görüş gelene kadar komisyonumuza ek süre verilen “Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 300 ada, 1-2-3 parsellerde yer alan taşınmazlar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7670 sayılı yazısında;