Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :232                            

Karar Tarihi  :09/07/2015              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

f) Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2126 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi:    a) Menteşe Belediye Başkanlığının 15.05.2015 tarih, 3717 sayılı yazısı

b) Menteşe Belediye Meclisinin 05.05.2015 gün, 81 sayılı kararı

İlgi (a) yazı (EK-1) ile Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 642 ada, 358 sayılı parselde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı ve 1849m2 yüzölçümüne sahip taşınmaza yönelik N20-C-03-D-3-B imar paftasında imar planı değişikliği hazırlandığı ve ilgi (b) meclis kararı ile teklifin kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi gereğince işlem yapılması talep edilmiştir.

İlgi (b) meclis kararı (EK-2) ile planlama alanının mevcut imar planında “Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş olduğu; alanın 1982 yılında onaylanan Muğla İmar Planlarında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı iken 07.04.2008 gün ve 60 sayılı mülga Muğla Belediye Meclisi kararı (EK-3) ile “Ayrık Nizam-3 Kat, TAKS/KAKS: 0,40/1,20” yapılaşma koşulları ile “Gelişme Konut Alanı”na dönüştürüldüğü; şimdi ise “TAKS/KAKS: 0,60/1,80, Yençok: 3 kat” yapılaşma koşullarına sahip “Resmi Kurum Alanı” olarak önerildiğinin görüldüğü; imar planına esas jeolojik etüd raporunun imar planına işlendiği, UİP 2374,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığının anlaşıldığı belirtilerek söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi denmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; planlama alanının meri Muğla Nazım İmar Planının kapsamında 19-20 MN imar paftasında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı olduğu anlaşılmış olup 29.01.1982 tarih onaylı Muğla İmar Planının 19M-II imar paftasında “Resmi Kurum Alanı” olduğu, 07.04.2008/60 sayılı mülga Muğla Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda paftasına “TAKS/KAKS: 0.40/1.20, A-3” yapılaşma koşullarının işlendiği ve “Gelişme Konut Alanı”na dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.

Bu kez, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 18.03.2015 gün ve 3123 sayılı yazısı (EK-4) ile maliki oldukları söz konusu taşınmazda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binası yapılacağını belirterek “Gelişme Konut Alanı” kullanım kararının “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesini talep ettiği; Menteşe Belediye Başkanlığınca bu amaçla uygulama imar planı hazırlanarak taşınmazın kullanımının “Resmi Kurum Alanı” olarak, yapılaşma koşullarınınsa “TAKS/KAKS: 0.60/1.80, 3 Kat” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Ek olarak; 2013/41 sayılı Genelge kapsamında İlçe Belediyesince plan değişikliğine ait “UİP 2374,6” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

Bahse konu plan değişikliğine ilişkin;

  1. “YAPILAŞMA KOŞULLARI

AYRIK NİZAM

TAKS: 0.60, KAKS: 1.80

YENÇOK: 3 KAT

ÇEKME MESAFELERİ PLAN ÜZERİNDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR

  1. İMAR UYGULAMASI VE RUHSAT AŞAMASINDA LİHKABDAN ALINACAK APLİKASYON BELGELERİ ESAS ALINACAKTIR
  2. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MUĞLA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLDİR
  3. 04.05.2015 TARİHİNDE ONAYLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNA UYULACAKTIR” şeklinde dört (4) adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, meri Uygulama İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş planlama alanının meri Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı olduğu, bu halde taşınmazın “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlendiği Uygulama İmar Planı değişikliğinin mevcut Nazım İmar Planı kararlarına uygun olduğu, imar mevzuatına uygun hazırlandığı ve kamusal hizmet amacı taşıdığı değerlendirilmiş olup teklifin planlama ilke ve esasları doğrultusunda sakıncası olmadığı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, meri Muğla İmar Planı kapsamında 19M-II imar paftasında kalan,  N20-C-03-D-3-B imar paftasında hazırlanan “Resmi Kurum Alanı”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.