Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :233                           

Karar Tarihi :09/07/2015               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

g) Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2128 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi a) 25.05.2015 tarih ve 598 sayılı Dalaman Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

        b) 04.05.2015 tarih ve 55 sayılı Dalaman Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi (a) yazı ile Dalaman Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 55 sayılı Kararı ile onanan UİP-11794 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı olan İlçemiz Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parselde trafo alanı ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmak üzere Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.(Ek-1)

Söz konusu alana ilişkin alınan İlgi (b) meclis kararında ise;  Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi,  63 ada 60 parselin “Ceza İnfaz Kurumu Alanı” olarak planlandığı, yapılaşma koşulunun E:0.80, hmax:15.50 olarak belirlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerde 5 metre olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile, Ceza İnfaz Kurumu Alanının doğu cephesinde yaklaşık 120 m2’lik alan “Trafo Alanı” olarak önerildiği, trafonun etrafında can ve mal güvenliğinin Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanması koşuluyla uygun görüldüğü belirtilmektedir.                        

Plan Açıklama Raporunda; bahse konu alanın onaylı imar planında “Ceza İnfaz Kurumu Alanı” olarak planlanmış olduğu ve T.C. Adalet Bakanlığı Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun talebi üzerine; kurumun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve halen kullanımda olan trafonun AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye devredilebilmesi için imar planında “Trafo Alanı” olarak planlanması gerektiği belirtilmiştir. İmar planı değişikliği ile bahse konu parselin doğu cephesinde yer alan 13,5 m2’lik mevcut trafo binasının çekme mesafeleri ile birlikte 120 m2’lik alana planlandığı ve çekme mesafelerinin 27 metrelik yoldan 5 metre, diğer cephelerden 3 metre olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak ise,

  1. Trafonun etrafında can ve mal güvenliği Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
  2. Belirtilmeyen hususlarda Dalaman İmar Planı Plan Hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yapılan incelemede;

-Söz konusu plan değişikliği gerekçesinin T.C. Adalet Bakanlığı Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve halen kullanımda olan mevcut trafonun AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş’ye devredilebilmesi amaçlı olduğu,

-Mevcut durumda 13,5 m2 olan trafo alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 120m2 olarak planlandığı,

- Plan açıklama raporunda belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin uygun olduğu belirlenmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; plan hükümlerinin;

  1. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.
  2. Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı ve plan hükümleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Olarak değiştirilmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parselde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.