Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :234                

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

İLİMİZ BODRUM İLÇESİ, TORBA MAHALLESİ, 153 ADA 25 VE KISMEN 26 NOLU PARSELLERİN İMAR PROGRAMINA ALINMASI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2014 tarihli ve 36521862-310.99-32846 sayılı yazısında;

İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada 25 ve kısmen 26 nolu parsellerde yaklaşık 30127.63 m2 alanda 07.12.2011 gün ve 2011/122, 07.02.2012 gün ve 2012/29 sayılı 07.02.2014 gün ve 2014/44 sayılı meclis kararlarıyla Terminal yeri olarak ayrılmıştır.

Bodrum ilçesi ve yakın çevresine hizmet verecek olan oto terminali alanla ilgili olarak 11/11/2014 gün ve 172 sayılı meclis kararıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun gereği işlemlerin tesisi için gerekli ödenek ayrılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre işlemlere başlanabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10’uncu maddesi gereği imar programına alınması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 6’ıncı maddesinin “… yetkili icra organınca Kamulaştırma işlemlerine başlanıldığını gösteren bir karar alınır” denildiğinden,

 Makamınızca uygun görülmesi halinde Bodrum ilçesi 153 ada 25 ve kısmen 26 nolu parsellerinde terminal yapılmak amacıyla Kamulaştırma işleminin Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca başlatılabilmesi için 3194 sayılı ve 2942 sayılı kanunlar gereği konunun görüşülerek belediyemiz meclisinde bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediye Meclisimize havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada 25 ve kısmen 26 nolu parsellerin terminal yapılmak amacıyla 3194 sayılı ve 2942 sayılı kanunlar gereği Kamulaştırma işleminin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca başlatılmasına Mehmet Yılmaz CESUR 'un red oyuna karşılık Meclisimizce 55 oyla OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.