Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :235               

Karar Tarihi :09/12/2014  

KONUSU:

İLİMİZ FETHİYE İLÇESİ,  KARACAÖREN MAHALLESİ KARACAÖREN DERESİ TERSİP BENDİ 110 ADA 22 PARSEL, 114 ADA 1 PARSEL 115 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 116 ADA 1, 2 VE 12 PARSELLERİN KAMULAŞTIRMA İMAR PROGRAMINA ALINMASI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2014 tarihli ve 36521862-310.99-33214 sayılı yazısında;

İlgi: 03.12.2014 tarih ve 32579 sayılı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı

İlgi yazıda özetle İlimiz Fethiye İlçesi,  Karacaören Mahallesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 2014 yılı yatırım programı ve uygulama planında yer alan ve DSİ 213.Şube Müdürlüğünce 31.12.2013 tarihinde ihalesi yapılan 2013/181455 ihale kayıt nolu “ Muğla İli Taşkın Koruma 4. Kısım İnşaatı” işi kapsamında bulunan “ Muğla Fethiye İlçesi Karacaören Mahallesi Karacaören Deresi Tersip Bendi” işine ilişkin 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9. Maddesi kapsamında uygulama planında göl sahası ve tersip bandı içerisinde kaldığı tespit edilen 110 ada 22 parsel, 114 ada 1 parsel, 115 ada ada 1 ve 2 parseller ile 116 ada 1,2 ve 12 parsellerin bir bölümünün kamulaştırma işlemlerine başlanabilmesi amacıyla için gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu talebe konu parseller 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni planında yaklaşık olarak Tarım Alanı ve Orman Alanında kalmakta olup alt ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9. maddesinde “ DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek, bu alanların dışında kalan yerlerin ise DSİ’ye tesliminin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilerin koordinasyonunda yürütülecektir,.” denilmektedir.

Konunun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından takip edildiği anlaşılmış olup; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 6’ıncı maddesinde “… yetkili icra organınca Kamulaştırma işlemlerine başlanıldığını gösteren bir karar alınır” denildiğinden,  Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından işlemlere başlanabilmesi için belediye Meclisimizce bir karar alınması gerekmektedir.

 Makamınızca uygun görülmesi halinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün proje uygulama alanında “Göl Sahası ve Tersip Bandı” içerisinde kaldığı tespit edilen 110 ada 22 parsel, 114 ada 1 parsel, 115 ada ada 1 ve 2 parseller ile 116 ada 1,2 ve 12 parselleri için Kamulaştırma işleminin Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca başlatılabilmesi için 2942 sayılı kanunun 6.maddesi gereği konunun görüşülerek belediyemiz meclisinde bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediye Meclisimize havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

                İlimiz Fethiye İlçesi,  Karacaören Mahallesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün proje uygulama alanında “Göl Sahası ve Tersip Bandı” içerisinde kaldığı tespit edilen 110 ada 22 parsel, 114 ada 1 parsel, 115 ada ada 1 ve 2 parseller ile 116 ada 1,2 ve 12 parselleri için 2942 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereği Kamulaştırma işleminin Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca başlatılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.