Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 235                            

Karar Tarihi  : 13/07/2017                

KONUSU:

            Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan ekli listede mülkiyet bilgisi ile niteliği belirtilen taşınmaz malların satışına yönelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2017 tarih ve 47720051-301.01-1460 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;