Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :236                            

Karar Tarihi :09/07/2015               

KONUSU:

1.        İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ı) Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi    

İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18/06/2015 tarihli raporunda;

İlgi:     18/06/2015 tarihinde saat 15.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/06/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-2127 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel  nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi:    a) Bodrum Belediye Başkanlığının 15.01.2015 gün, 927 sayılı yazısı

b) Bodrum Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün, 2014-174 sayılı kararı

c) Başkanlığımızın 06.04.2015 gün, 5029 sayılı yazısı

d) Bodrum Belediye Başkanlığının 14.05.2015 gün, 9921 sayılı yazısı

İlgi (a) yazı (EK-1) ile Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 180 ada, 1 parselde, Havacılar Sitesi adına kayıtlı, 4122,80m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda 1/1000 ölçekli, Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ilgi (b) meclis kararı ile kabul edildiği belirtilerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesine göre Başkanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

 İlgi (b) meclis kararı (EK-2) ile planlama alanının 1/1000 ölçekli Akyarlar Uygulama İmar Planında “E:0.30” yoğunluklu “Konut Alanı”nda kaldığı; plan değişikliği teklifi ile Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Köyü, 180 ada, 1 parselde kayıtlı, 4122,80m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait taşınmazın güneybatı cephesinde trafo alanı önerildiği belirtilerek İmar Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda talebin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi denmiştir.

Başkanlığımızın, Bodrum Belediye Başkanlığına hitaplı ilgi (c) yazısına (EK-3) cevaben Bodrum Belediye Başkanlığı ilgi (d) yazısı (EK-4) ve ekleri ile ilgili plan değişikliği teklifi dosyasına ait eksik belgeleri tarafımıza iletilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; planlama alanının 05.08.1988/59 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli meri Turgutreis Mücavir Alanlar Ana İmar Planı kapsamında 18K imar paftasında ve 21.10.2003/97 sayılı mülga Turgutreis Belediyesi Meclis Kararı ile onaylı Akyarlar II. Etap Uygulama İmar Planı 18K-2D imar paftasında “E: 0,30, Yençok: 7m” yapılaşma yoğunluğuna sahip “II. Konut Alanı” olarak planlı olduğu ve konut alanı olarak yapılandığı anlaşılmıştır.

İmar planı değişikliği dosyası ile 4122,80m2 yüzölçümüne sahip Akyarlar Mahallesi, Fenerburnu Mevkii, 180 ada, 1 sayılı imar parselinde, Havacılar Sitesi adına kayıtlı taşınmazın güneybatı cephesinde 32m2 büyüklüğünde alanın “Trafo Alanı” olarak belirlendiği, trafonun yerinde mevcut olduğu, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğünce 25.03.2015 gün, 18585 sayılı görüş yazısında (EK-5); “(…) mevcut trafo binalarının etrafında 1.00m emniyet mesafesi şeridi bırakılması ve yolda kalan trafo binalarının trafo alanı olarak ayrılan alana taşınması şartı ile Uygulama İmar Planı değişikliği için planlara aktarılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” dendiği tespit edilmiştir.

Ek olarak; 2013/41 sayılı Genelge kapsamında İlçe Belediyesince plan değişikliğine ait “UİP 9776,2” sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) alınmıştır.

            Bahse konu plan değişikliğine ilişkin;

“TRAFO ALANI PLAN NOTLARI

1.      AMAÇ

SİTE ELEKTRİK DAĞITIMININ SAĞLANDIĞI TRAFO ALANININ AYDEME DEVRİNİN YAPILABİLMESİDİR.

2.      KAPSAM

BU PLAN, AKYARLAR MAHALLESİNDE YER ALAN, BÜYÜKLÜĞÜ VE ÖLÇÜLERİ PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLEN ALANI KAPSAMAKTADIR.

3.      GENEL HÜKÜMLER

3.1.   07.01.1991 GÜN VE 20748 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ” UYGULANACAKTIR.

3.2.   TEKNİK ALTYAPI GİRİŞİMCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. TEKNİK ALTYAPI TAMAMLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

3.3.   “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

4.      ÖZEL HÜKÜMLER

4.1.   TRAFO BİNASININ DIŞ CEPHE VE ÇATI GÖRÜNÜMÜ İLGİLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK OLAN BÖLGE MİMARİ KARAKTERİNE UYGUN CEPHE ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYACAK NİTELİKTE TESİS EDİLECEKTİR. TRAFO BİNASININ GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN YATIRIMCI KURULUŞ SORUMLUDUR.

4.2.    BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MEVCUT ONAYLI İMAR PLANI HÜKÜMLERİ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR” şeklinde yedi (7) adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Son olarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğünce 25.03.2015 gün, 18585 sayılı görüş yazısında belirtilen konulara uyulması koşuluyla Uygulama İmar Planı değişikliğinin mevcut Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olmadığı, imar mevzuatına uygun hazırlandığı ve teknik altyapı sağlanmasına yönelik olduğu değerlendirilmiş olup teklifin planlama ilke ve esasları açısından sakıncası olmadığı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, Akyarlar II. Etap Uygulama İmar Planının 18K-2D imar paftasında hazırlanan “Trafo Alanı”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek, bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim" Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel  nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.