Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 24                                                  

Karar Tarihi  : 12/01/2017                                    

KONUSU:

  İlimiz ile Antalya İli sınırındaki Karaçay üzerinde bulunan Palamut, Aklar ve Korubükü Mahallelerini birbirine bağlayan ve meydana gelen sel sebebiyle hasar gören köprü tamir edilerek tekrar kullanılamayacak durumda olup bahse konu köprünün yıkılarak tekrar inşası için gerekli Köprü yapım maliyetinin %50’sinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılanması talep edilmiş olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Üçüncü Bölüm 7. Maddesinin u) bendi ve aynı kanunun Çeşitli Hükümler başlıklı Yedinci Bölüm 27. Maddesi hükümleri doğrultusunda bahse konu köprü yapımı işi için gerekli ödeneğin aktarılması hususunun görüşülmesi.     

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 81152636-301-03-94  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.