Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :240                

Karar Tarihi :09/07/2015    

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/3 Tebliğ Nolu Gemilerden Atıkların Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre; tarafların katılımı ile hazırlanarak Ek–1 nolu tabloda gösterilen Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretlere göre; İlimiz sınırları içerisindeki denizlerde, deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla hizmet verecek atık kabul teknelerinde verilen hizmetin karşılığı olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 17/06/2015 tarihli raporunda;

            Meclisimizin 11/06/2015 tarihli toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 10/06/2015 tarih ve 13327030-301.01-1206 sayılı yazısı ile denizlerde deniz araçlarından kaynaklı atıkların kabulünde uygulanması düşünülen ücret tarifesi Komisyonumuzun 17/06/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Yapılan incelemede komisyonumuzca; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 10/06/2015 tarih ve 13327030-301.01-1206 sayılı yazısında, Gemilerden Atıkların alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ esas alınarak belirlenen tarifede; çöp için kg başına 70 TL (KDV Dahil) olarak belirlenen tutar yüksek görüldüğünden, bu tutarın tebliğde belirtilen tutarda esas alınarak m³ başına 75 TL (KDV Dahil) olacak şekilde aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir.

Mesai Saatleri Ücret Tarifesi

(Pazartesi-Cumartesi 08:00-17:00)

Atık Ücreti

Marpol

Marpol

Marpol

Ek-I

Sintine, atık yağ

Ek-IV

Pis Su

Ek-V

Çöp

Açıkta Bekleyen & Demirleyen

100,00 TL/ m³

 (KDV Dahil)

35,00 TL/ m³

 (KDV Dahil)

75,00 TL/ m³ 

(KDV Dahil)

Sonuç olarak; yapılan inceleme ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/3 Tebliğ Nolu Gemilerden Atıkların alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre; İlimiz sınırları içerisindeki denizlerde deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla hizmet verecek atık kabul teknelerinde verilen hizmetin karşılığı olarak belirlenen ücretlerin tabloda belirtildiği gibi uygulanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/3 Tebliğ Nolu Gemilerden Atıkların Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre; İlimiz sınırları içerisindeki denizlerde, deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla hizmet verecek atık kabul teknelerinde verilen hizmetin karşılığı olarak tahsil edilecek ücret tarifesinin yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunda belirtildiği şekilde kabulüne; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/i maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

       Dr. Osman GÜRÜN                 Umut Barış BAYKARA                        Önder BATMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı                  Katip Üye                                         Katip Üye