Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :24                            

Karar Tarihi :15/04/2014               

KONUSU:

              5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca hazırlanan karar ekindeki red oya karşılık 45 oyla OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLMİŞTİR.