Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :244                           

Karar Tarihi :09/07/2015                

KONUSU:

İlimiz Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 33 pafta 4069 parsel numaralı 2.524,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Sosyal ve Kültürel Tesis (Düğün Salonu) olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere  Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 24/06/2015 tarih ve 99506623-301-01/1133 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 33 pafta 4069 parsel numaralı 2.524,00 m² yüzölçümlü “Oto Garajı ve Terminal Yeri” niteliğindeki taşınmaz Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2015 tarih 105 ve 106 nolu Kararları gereğince söz konusu taşınmazın “Oto garajı ve Terminal Yeri” kullanımının iptal edilerek, “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)”  olarak plan değişikliği yapılmış ve kesinleşmiştir. Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 12/06/2015 tarih ve 824 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazın  Sosyal ve Kültürel Tesis ( Düğün Salonu)  yapılmak üzere tahsisi talep edilmiştir. Konu Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 33 pafta 4069 parsel numaralı 2.524,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Sosyal ve Kültürel Tesis (Düğün Salonu) olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere  Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 33 pafta, 4069 parsel numaralı 2.524,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Sosyal ve Kültürel Tesis (Düğün Salonu) olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’na, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.