Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :246                            

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Bodrum İlçesi sınırları içinde, üzerinde Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonu bulunan, ekli listede yer alan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1124 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17/06/2015 tarih ve 1177/5357 sayılı yazısı ile Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi, Yalı mevkii, 3008 parsel numaralı 5.680,00 m² yüzölçümlü, üzerinde Arıtma Tesisi bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın devrini talep etmiştir.

   Söz konusu talep kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren, Bodrum İlçesi sınırları içinde, üzerinde Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonu bulunan, ekli listede yer alan taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ekli listede belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Bodrum İlçesi sınırları içinde, üzerinde Arıtma Tesisi ve Terfi İstasyonu bulunan, ekli listede yer alan taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

Kararın devamı için tıklayınız.