Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :248                            

Karar Tarihi :09/07/2015                

KONUSU:

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Kırcağız Köyü Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2918 parsel numaralı 962,80 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 29/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1189 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

  6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Kırcağız Köyü Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen taşınmazın taksiminin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

  Makamınızca uygun görülmesi halinde;

  Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Kırcağız Köyü Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2918 parsel numaralı 962,80 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi için, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Kırcağız Köyü Tüzel Kişiliğine ait değerlendirilmeyen Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2918 parsel numaralı 962,80 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.