Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 25                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan Menteşe İlçesinde yer alan taşınmazların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla ekli listede Mülkiyet Bilgileri ve Yapılaşma Durumları belirtilen taşınmaz malların satışına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 47720051-301.01-75 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;