Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :25                              

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi, (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde,  A1 (0- 999 999) gurubunda yer almış olup bu kapsamda belediyemize 1969 adet memur kadrosu ve 985 adet işçi kadrosu verilmiştir.

            Karar ekindeki Belediyemiz teşkilat şemasında gösterilen birimlerin kurulmasına ve memur kadroları için (I) sayılı cetvel Memur kadro ihdas Cetveli ve (V) Sayılı Cetvel Sürekli İşçi Kadro İhdası cetvellerinin onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.