Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :255                           

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinde Bilgi Teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi; diğer kentlerin e-belediyecilik alanındaki tecrübelerinden faydalanılması amacıyla Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler e-Devlet Organizasyonuna (WeGO) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi hükmü gereğince üyelik başvurusunun yapılabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususlarının görüşülmesi 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-756 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinde Bilgi Teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi; diğer kentlerin e-belediyecilik alanındaki tecrübelerinden faydalanılması amacıyla Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler e-Devlet Organizasyonuna (WeGO) üyelik başvurusu planlanmaktadır.

            WeGO organizasyonu Seul kentinin öncülüğünde e-yönetim uygulayan kentler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve geliştirmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Bu organizasyonu üye kentlerden oluşan küresel bir ağ; ayrıca Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ortakları bulunmaktadır.

            Organizasyon, üye kentler arasında bilgi alışverişinin sağlanmasının yanında, kentlerin mevcut e-belediye uygulamalarını analiz ederek geliştirmeye yönelik eğitim programları hazırlamakta; yeni e-uygulama geliştirmelerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

            Üye kentler, WeGO projelerine ve toplantılarına aktif olarak katılım sağlamakla; e-belediye uygulamaları alanındaki tecrübelerini paylaşma yönünde gayretli olmakla; yıllık üye aidatını ödemekle yükümlüdür.

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

            Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirilebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

            Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

            Meclis kararına istinaden İçişleri Bakanlığından izin alınarak WeGO organizasyonuna üyelik başvurusunun yapılabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması için yazımızın Meclis’e havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinde Bilgi Teknolojilerinin kullanımı, vatandaş ve işletmelere internet üzerinden etkin bir biçimde hizmet sunumu, kurum içi birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üzerinden iletişimin sağlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi; diğer kentlerin e-belediyecilik alanındaki tecrübelerinden faydalanılması amacıyla Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler e-Devlet Organizasyonuna (WeGO), İçişleri Bakanlığından izin alınarak üyelik başvurusunun yapılmasına ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi hükmü gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.