Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :258               

Karar Tarihi :09/07/2015   

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu altında bulunan ve 06/11/2006 tarihinde 890 no’lu Olur ile Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından Fethiye Belediyesi’ne 49 yıl süre ile izni verilmiş olan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek arazinin 10 yıl süreliğine kiralanması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2015 tarih ve 33887833-301.01-1418 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “…büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek...” şeklindedir.

6360 sayılı kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararları ile ilçe belediyeleri tarafından yapımı ve işletimi gerçekleştirilen katı atık düzenli depolama tesisleri Büyükşehir Belediyemize devrolmuştur.

Sözkonusu mevzuat hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımızca Fethiye ilçesi Yakacık Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 222.000 m2 orman arazisi üzerinde Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından 06/11/2006 tarihinde 890 no’lu Olur ile Fethiye Belediye Başkanlığı’na 49 yıl süre ile izin verilen orman arazisi üzerinde Fethiye Belediyesi tarafından yapılmış olan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içerisinde tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurulması ve bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek arazinin 10 yıl süre ile kiralanması uygun mütalaa edilmektedir.

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği gerçekleştirilmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ‘Kiralarda sözleşme süresi’ başlıklı 64. maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” hükmündedir. Bununla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesi (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmündedir.

Yukarıda açıklanan talep ve yasa hükümleri gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluğu altında bulunan ve 06/11/2006 tarihinde 890 no’lu Olur ile Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından Fethiye Belediyesi’ne 49 yıl süre ile izni verilmiş olan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek arazinin 10 yıl süreliğine kiralanması amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu altında bulunan ve 06/11/2006 tarihinde 890 no’lu Olur ile Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından Fethiye Belediyesi’ne 49 yıl süre ile izni verilmiş olan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek arazinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği 10 yıl süreliğine kiralanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.