Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 258                                             

Karar Tarihi   : 11/10/2018                                 

KONUSU:

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programına başvuruda bulunulacak olup; proje başına mali destek tutarı Azami: 200.000 TL; mali destek tutarı oranı Azami: %100’dür. Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Toplu Taşıma Hat Programlama Yönetim Sistemi Fizibilite Çalışması” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya “Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.  


                 Ulaşım Dairesi Başkanlığının 10/10/2018 tarihli ve 36924739-105.04-E.16269 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; Kararın devamı için tıklayınız.