Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :260               

Karar Tarihi :09/07/2015 

KONUSU:

İlimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367, 380, 381, 382 ve 383 parsel sayılı mülkiyeti mülga Muğla Belediye Başkanlığına ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2015 tarih ve 99506623-301.01/1257 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23/02/2015 tarihinde kesinleşen 2010/511 esas-2013/486 karar sayılı ilamı ile mülga Muğla Belediye Başkanlığı tarafından 01/06/2010 tarih ve 120 karar nolu Meclis Kararı ve 16/06/2010 tarih ve 284 sayılı Encümen Kararı uyarınca Atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmek üzere çıkan atık suyun deşarj edileceği alana rastlayan  kamulaştırmaya tabi tutulan ilimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367, 380, 381, 382 ve 383 parsel sayılı taşınmazların davacı mülga Muğla Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Mahkeme kararı Menteşe Tapu Müdürlüğü’nce 24/06/2015 tarih 5903 yevmiye ile mülga Muğla Belediye Başkanlığı adına tescil edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

İlimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367, 380, 381, 382 ve 383 parsel sayılı taşınmazlar içerisinde Atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmek üzere çıkan atık suyun deşarj edileceği alana rastlayan yukarıda sayılan parsellerin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına girdiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ilimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367,380,381,382 ve 383 parsel sayılı mülkiyeti mülga Muğla Belediye Başkanlığına ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.   Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz, Menteşe ilçesi, Düğerek mahallesinde bulunan 367, 380, 381, 382 ve 383 parsel sayılı mülkiyeti mülga Muğla Belediye Başkanlığına ait taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen mülkiyet devrinin yapılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.