Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 260                  

Karar Tarihi : 12/12/2019     


KONUSU:

29- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

      a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunun görüşülmesi.

      

                        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.12.2019 tarihli raporunda;