Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :26                 

Karar Tarihi :13/01/2015   

KONUSU:

İlimiz Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 253 ada, 20 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanında kalan 226.89m² yüzölçümlü taşınmazın imar programına alınması  

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/01/2015 tarih ve 36521862-310.99-16 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi: 17.12.2014 Tarih ve 35962 sayılı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı yazısı

İlgi yazı ile İlimiz Milas İlçesi,  Hayıtlı Mahallesi, 253 ada 20 nolu   parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Otopark alanı kapsamında kaldığı belirtilerek 226.89 m2 yüzölçümlü parselin beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususu bildirilmiştir.

Söz konusu talebe konu alan onaylı imar planında otopark alanında kaldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Kamulaştırma Kanununun 6’ıncı maddesinde “Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır.” denilmektedir,

3194 sayılı İmar Kanununun 10’uncu maddesinde ise “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.” denilmektedir.  

Bu kapsamda İlimiz Milas İlçesi,  Hayıtlı Mahallesi, 253 ada 20 nolu   parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Otopark alanında kalan 226.89 m2 yüzölçümlü taşınmazın beş yıllık imar programına ek olarak alınması konusunun Belediye Meclisince incelenerek karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza  arz ederim. Denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

     İlimiz Milas İlçesi,  Hayıtlı Mahallesi, 253 ada 20 nolu   parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Otopark alanında kalan 226.89 m2 yüzölçümlü taşınmazın beş yıllık imar programına ek olarak alınmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.