Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :26                              

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

DANIŞMAN ÜCRET TARİFESİ                                                                     

 Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 12/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi; “hükmünü amir bulunmaktadır. Danışman Ücret Tarife’sinin belirlenmesine ve bu kararın da ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte kalmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.