Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No       : 262                           

Karar Tarihi : 08/11/2018               

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2018/258; K:2018/534 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)” amaçlı İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.11.2018 tarihli raporunda;

       06/11/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.10.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5670 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.10.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2018/258; K:2018/534 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)” amaçlı İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.10.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5670 sayılı yazısında;