Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :264                            

Karar Tarihi :09/07/2015               

KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sarıgerme mahallesi, 187 ada, 6 parsel numaralı 400,20 m² yüzölçümlü ‘Kargir Ev ve Arsası’ nitelikli taşınmazın arsasının İmar affından geldiğini ve bu parsel içerisindeki evin Musa Turbalıoğlu’na ait olması nedeniyle adı geçen taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden ilgilisi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 2981 sayılı kanunun 18/b maddesi kapsamında satılması hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 47720051-756.02-1321 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi       : Musa Turbalıoğlu vek. Durali ATAKAN’ın 09.06.2015 havale tarihli dilekçe ve ekleri.

            İlgi dilekçe ile Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sarıgerme mahallesi, 187 ada, 6 parsel numaralı 400,20 m² yüzölçümlü ‘Kargir Ev ve Arsası’ nitelikli taşınmazın arsasının İmar affından geldiğini ve bu parsel içerisindeki evin kendisine ait olması nedeniyle adı geçen parselin kendisine satılmasını istemektedir.

            Başkanlığımızca Tapu Müdürlüğü ve ilgi dilekçe ekinde yapılan incelemeler sonucunda;

Teklif gereği, ilimiz Ortaca ilçesi, Osmaniye-Mergenli köyü Babadağ mevkiindeki Ali oğlu Musa Turbalıoğlu’na ait gecekondu arazisi 2981 sayılı kanun gereğince İl Tüzel Kişiliği adına tapu tescil işlemleri yapılmış ve aynı kanun gereğince gecekondu sahibi 15.09.1986 tarih ve 203 müracaat sayısı ile arazinin kendi üstüne verilmesi talebinde bulunmuş, 2981 sayılı Kanunu’nun 10. Maddesinin (b) fıkrası, ‘Arsa bedelinin tespitinde hak sahibinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak Belediye ve Valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespiti yapılır.’ dendiğinden 2942 sayılı kanuna göre ilçe Takdir Komisyonunun takdir ettiği m²’si 500 lira bedel geçerli kılınmış, İl Özel İdare Müdürlüğü elemanlarınca yapılan 10.000,00-liralık kıymet takdiri yasaya uygun bulunmadığından Encümenimizce muteber sayılmamıştır. İlimiz Ortaca ilçesi, Osmaniye-Mergenli köyü Babadağ mevkiinde İl Tüzel Kişiliği adına 2132 yevmiye, 10 cilt ve 1034 liranın peşin alınmak kaydı ile Ali oğlu Musa Turbalıoğlu adına tapu tescil işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür.’ denilmektedir.

Dosya içerisinde mülga Muğla Özel İdare Müdürlüğünün 30.12.1991 tarih 4322 sayılı yazısı ile ilimiz Ortaca ilçesi Osmanlı-Mergenli köyü Babadağ mevkiindeki İl Tüzel Kişiliği (İl Özel İdare Müdürlüğü) adına tescil edilen 14.11.1991 tarih ve 1017 parsel numaralı 400 m²’lik arsanın 2981/3290 sayılı Yasa gereğince gecekondu sahibi Musa Turbalıoğlu adına tescili için Dalaman Kaymakamı ve Ortaca Kaymakam Vekili Atilla DİNÇER’e yetki verildiği.(Kaymakam Kemal Başer’e yetki verildiği) tescil işlemlerinin yapılarak sonucundan bilgi verilmesi istendiği tespit edilmiştir.

Adı geçen parsel malikince T.C Ziraat Bankası Muğla Şubesi İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına 2.000.000 liranın 30.12.1991 tarih 176 Fiş numarası ile yatırılmasına rağmen tescil işlemlerinin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca Muğla ili, Ortaca İlçesi, Sarıgerme mahallesi, 187 ada 6 parsel numaralı 400,20 m² yüzölçümlü ‘Kargir ev ve arsası’ nitelikli taşınmazın 1017 parselin yenileme işlemine tabi tutulması nedeniyle ada ve parsel numarasının değiştiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle 2981 sayılı Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ‘Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak belediye veya valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespiti yaptırılır. Beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3’ünden az ise tespit edilen bedel esas alınır.’ hükmüne amirdir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; söz konusu taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden ilgilisi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 2981 sayılı kanunun 18/b maddesi kapsamında satılması hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sarıgerme mahallesi, 187 ada, 6 parsel numaralı 400,20 m² yüzölçümlü ‘Kargir Ev ve Arsası’ nitelikli taşınmazın arsasının İmar affından geldiğini ve bu parsel içerisindeki evin Musa TURBALIOĞLU’na ait olması nedeniyle adı geçen taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden ilgilisi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 2981 sayılı Kanunun 18/b maddesi kapsamında satılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.