Geri Tüm Meclis Kararları

Karar No      :268                   

Karar Tarihi  :13/08/2015      

KONUSU:

Gündem

 07/08/2015 tarihinde gönderilen 23 maddelik ana gündeme 9 konunun ilave edilmesi ile;

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi b) Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, 2399 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi c) Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parsele ilişkin toplam kurulu gücü 1 MW olan “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ç) Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Akkaya Mevkii, 204 ada 59 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  d) Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği e) Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 1005 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği f) Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği g) Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii 5838 Parsel Konut Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ğ)  Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Kerimler Mevkii, 603 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,  h)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 649 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi ı) Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 ada, 23 parsele ilişkin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (30 Milyon adet/yıl Yavru Balık Kuluçhanesi+Paketleme Tesisi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi i)Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Bayırovası mevkii, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi j) Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesi b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım giderleri tertibinden 4.000.000,00TL düşülerek, 46.48.01.33.06.2.0.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi c) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.38. Kurumsal Kodunun 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki İş Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinde İş Sağlığı ve Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.05 Kurumsal Koduna 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi ç) Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.40 Kurumsal Kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodundaki Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.43 kurumsal kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodunun ve bütçe tertiplerinin açılarak, bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; görüşülmesi d) Tarımsal sulama hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yapılması için, 2014 yılı içerisinde yapılan harcama, tahakkuk ve tahsilatlar ve yapılan hesaplamalar çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda güncellenen Büyükşehir Belediyemizin işletiminde bulunan sulama tesislerinden faydalanan çiftçilerden alınacak sulama hizmet bedellerinin görüşülmesi e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen, 26.05.2015 tarihinde yapılan komisyon toplantısında, ilgili birim tarafından komisyona sehven farklı bir tablonun sunmuş, komisyon da bu doğrultuda bir rapor üreterek, Meclisin 11.06.2015 tarihli toplantısında karar alınan “Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması” konusunun yeniden görüşülmesi 3. Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi a) 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hazırlanan “Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” nin görüşülmesi 4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirtilen araç ve iş makinalarının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi 5. 2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi 6. Marmaris İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi 7. Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde bulunan "Dağdelen" sokak isminin talep üzerine eski ismi olan "Çatalkaya" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi 8. Organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi 9. Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi 10. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan Otoyol (50 NM 24,7) marka, 1998 model beyaz renkli 48 RB 255 plakalı Otobüsün, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesi kapsamında Ortaca Belediye Başkanlığına (hibe) bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi 11. Ulaşım Daire Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi  12. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında İlke ve Esaslar görüşülmesi 13. 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun T cetveli 11/b bendine uygun 20 adet (21 oturan+26 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen), 13 adet (25 oturan+49 ayakta+1 engelli+1 sürücü kapasiteleri opsiyonel olarak değişebilen) olmak üzere toplam 33 adet otobüsün satın alınması hususunun görüşülmesi  14. Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü ve Hal Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere;  ihtiyaç duyulan 1 adet Kamyonet, 2 adet Çift Kabin Pick-up ve  1 adet 14+1 Minibüsün satın alınması hususunun görüşülmesi 15. 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi 146 Ada 16 ve 18 nolu parsellerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine tashihen devri yapılması hususunun görüşülmesi 16. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilmekte olan, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, 1215 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak olup, 13. “Open Days”in “Avrupa’nın bölgeleri ve şehirleri: yatırım ve büyüme için ortaklıklar” temalı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün konuşmacı olarak katılması ve Brüksel’e gidip gelmeleri, konaklama, yeme, içme, yol giderleri, tercümanlık hizmeti, teknik ekipmanlar ve diğer giderlerin Özel Kalem Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi 17. Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, tapunun 154 ada, 9 parsel Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi 18. Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, tapunun 154 ada, 9 parsel Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi 19. Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, 132 ada, 49 parsele ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 20. Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 21. Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi 22.Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 1506 parsel; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarih ve E: 2013/672, K: 2013/1369 kararı gereği taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi 23.Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68/3 pafta, 1095 ada, 87 parsel sayılı taşınmazın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi 24. Bodrum Belediyesi’nin 24/07/2015 tarih ve 16233 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi 25. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi-Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Muğla İli Fethiye İlçesi Yakacık Mahallesi Düzçam Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Lot 2 inşaatı yapılacak olan Düzenli Depolama Sahaları Lot inşaatlarının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuş olup Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a ) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 3.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 16.000.000,00TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 26. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi 27. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından, ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazlardan,  mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Milas İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 28. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce rehberlik ve gözetim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet binek aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2014 - 5234/4 md) gereğince temini hususunun görüşülmesi 29. Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi 30. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazlardan mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 31. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 15/4 Bağımsız Bölüm numaralı işyerini ve Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 101 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (A) Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün ekli krokideki taralı alanın dışında kalan alanın “Tahsilat Ofisi” olarak, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekli krokide 1 ve 2 numara ile gösterilen işyerlerinin “Kaynak Atölyesi” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 32. Marmaris İlçesi, Tepe ve Kemeraltı Mahallesi ile Fethiye İlçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan cadde, sokak, bulvar üzerindeki ekte sunulan araç otopark yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7/f maddesi hükmü gereğince görüşülmesi, 32 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.