Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :269                                     

Karar Tarihi    :09/06/2016                         

KONUSU:


               Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi 210 ada 1 parsel numaralı 10.364,65 m² yüzölçümlü “Zeytinli Tarla” niteliğindeki taşınmazın, Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeye uygun şekilde “Kazı Evi” yapılması ve kullanılması koşulu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak on (10) yıl süreliğine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi  

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1667 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.