Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :269                          

Karar Tarihi  :13/08/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi      

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11/08/2015 tarihli raporunda;

 Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 09/07/2015 tarihli toplantısında da daha detaylı ve sağlıklı bir inceleme yapılması gerektiğinden komisyonumuza iade edilen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 13/07/2015,  28/07/2015,  04/08/2015 ve  11/08/2015 tarihlerinde toplanılarak görüşüldü.

Komisyon Görüşü:  “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri kapsamında 13 ilçenin değerlendirme işlemi ayrı ayrı tamamlanmış ancak Nazım İmar Planının Büyükşehir Belediyemizin yetki sınırları içerisinde oldukça geniş bir alanı kapsaması ve Muğla ilinin ilçeleriyle birlikte bütün olarak genel bir değerlendirme yapılması gerektiğinden komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınmasının uygun olacağına OYBİRLİĞİ ile kanaat getirilmiştir.  

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporunda belirtilen; Muğla ilinin ilçeleriyle birlikte bütün olarak genel bir değerlendirme yapılması gerektiği önerisinin kabul edilerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine ve bir sonraki meclise kadar süre tanınmasına Meclisimizce; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..